Các văn bản pháp lý đã được phê duyệt.
Văn bản pháp lý đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

    Quyết định của UBND Tình Hà Tây số 1256/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 ngày 17/7/2007.Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của UBND Tỉnh Hà Tây số 135/TĐ-SXD ngày 11/10/2007.