Một số hình ảnh ghi lại lk8, lk9 tại công trường ngày 12/12/2011
Một số hình ảnh ghi lại lk8, lk9 tại công trường ngày 12/12/2011