Cao ốc văn phòng
Cao ốc văn phòng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nội thất điển hình cho một số phòng:
 
 
 
 
 
 
Phòng làm việc:
 
 
Phòng giám đốc: